Trinno verkkokoulutus lähikoulutus etäkoulutus verkkokauppa tulityöturvallisuus etulityöturvakortti tulityökortti sfs5900 sfs5991

Tulityöturvallisuuden kouluttamiseen liittyy paljon mielikuvia ja uskomuksia. Keräsimme tähän puolueetonta tietoa tulitöiden tekemisestä ja tulityöturvallisuuden kouluttamisesta.

Tulityön määritelmä

Luotettavin lähde tulityön ja tulityökoulutuksen määrittelyyn on Sisäministeriön Pelastusosaston verkkosivut (pelastustoimi.fi).

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia työtehtäviä ja ne tulee aina tehdä turvallisuutta ja tulityöstä annettuja määräyksiä noudattaen.

Tulityössä syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja tällöin ne aina aiheuttavat tulipalovaaran. Tällaisia työsuoritteita tehdään esim. katto- ja vedeneristystöiden yhteydessä, jolloin mm. kuivataan liekillä tai kuumalla ilmalla kiinnitysalustaa, kummennetaan bitumia tai kermieristystä.

Trinno verkkokoulutus verkkokauppa tulityöturvallisuus etulityöturvakortti tulityökortti sfs5900 sfs5991

Lähde: www.pelastustoimi.fi

Väärää tietoa tulityöturvallisuuden kouluttamisesta

Alan toimijat ovat oman taloudellisen intressin turvaamiseksi jakaneet järjestelmällisesti myös harhaan johtavaa ja vääristynyttä tietoa tulityöturvallisuuden kouluttamisesta, joten on tärkeää tuoda kattavasti ja monipuolisesti oikeaa lähdetietoa virheellisten käsitysten oikaisemiseksi. Esimerkkinä mainittakoon mm. ministeriön verkkopalvelussa ollut yhden toimijan intressiä tukenut virheellinen sisältö, joka vasta erillisellä vaatimuksella korjattiin oikeaksi.

Trinno verkkokoulutus verkkokauppa tulityöturvallisuus etulityöturvakortti tulityökortti sfs5900 sfs5991

Tulityökortti ei ole laissa säädetty vaatimus, kuten oheisessa Sisäministeriön pelastusosastolta tulleesta sähköpostista ilmenee. Oheinen vastaus on samalla kuittaus ministeriön verkkosivuilla olleen virheellisen tiedon korjaamisesta.

Tulityö ja tulityöturvallisuuden koulutus lainsäädännössä

Usein tulityökortin vaatimuksen lakisääteisyyttä verhotaan pelastuslakiin, koska laissa on seuraava ilmaisu:

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.” Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379

Tulityö on mainittu yhtenä esimerkkinä vaaroja tuntuvasti lisäävästä työstä, jonka johdosta työhön ryhdyttäessä edellytetään riittäviä varotoimia. Laissa on vain yleinen vaatimus riittävistä varotoimista eikä yksilöityjä vaatimuksia määritetä.

Tulityö on paloturvallisuuden lisäksi myös työturvallisuuden näkökulmasta erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä. Tällaisissa töissä riittävä ennakointi ja varautuminen ovat erityisen tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi. Vastuullisessa tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa käsitellään pelkän paloturvallisuuden lisäksi riittävästi myös tulitöihin liittyvää työturvallisuutta. Ennakointi ja riittävä varautuminen on vastuullisuutta ja antaa oikeusturvaa tilanteisiin, joissa vahinko on sattunut.

Tulityöturvallisuus vakuutustoiminnassa

Vakuutustoimialan järjestö Finanssiala ry (ent. Finanssialan keskusjärjestö ry) on päättänyt tulitöiden suojelu- ja turvallisuusohjeen julkaisun, jota vakuutusyhtiöt käyttivät aiemmin suoraan tai välillisesti omissa ehdoissaan. Nykyisin vakuutusyhtiöillä on omat ohjeet ja ehdot kaikkiin vakuutuksiin liittyen.

Trinno verkkokoulutus

Suomalaisten yritysten vakuutukset on kasvavassa määrin kansainvälisissä vakuutusyhtiöissä, joten tulitöiden teettäjän ja tekijän on aina tunnettava onko työkohteen vakuuttavalla tai vakuuttaneilla toimijoilla erityisohjeita tulitöiden tekemiseen (ks. esimerkki sivun lopussa).

Trinno verkkokoulutus verkkokauppa tulityöturvallisuus etulityöturvakortti tulityökortti sfs5900 sfs5991

Lähde: www.finanssiala.fi

Tulityöstandardit SFS 5900 ja SFS 5991

Turvallisuusohjeen julkaisun päättämistiedotteessa Finanssiala ry viittaa moneen kertaan kansallisiin standardeihin SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus ja SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus. Näihin standardeihin viitataan myös monen Suomalaisen vakuutusyhtiön dokumenteissa. Standardin tarkoitus on luoda raamit, joita noudattamalla kaikki asianosaiset noudattavat standardin mukaista toimintamallia. On syytä huomata, että SFS standardit ovat kansallisia ja luovat yhdenmukaisen standardissa määritellyn tavan toimia vain niille toimijoille, jotka ovat päättäneet noudattaa yhteistä toimintamallia. Standardia ei pidä sekoittaa lainsäädäntöön, joka on aina määräävä.

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusten yhdistäminen korttikoulutuksiin

Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus on lakisääteistä ja viraomaisvalvottua. Valvovana viranomaisena toimii Traficom, joka tuottaa myös soveltavat ohjeet siitä miten kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa tulee toimia. Suomessa on vallitseva käytäntö, jossa kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus on itsenäinen ja koulutus voi olla osana toista koulutusta. Koulutusten yhdistelmän suorituksista myönnetään kortteja ja todistuksia. Tunnetuimpia esimerkkejä kuljettajien ammattipätevyyden ja korttityyppisen koulutusten yhdistelmäkoulutuksista ovat mm. Työturvallisuuskortti ja Ensiapukortti.

Trinno eTyöturvakortti netissä verkossa Työturvakortti Työturvallisuuskortti työturvallisuus työsuojelu verkkokoulutus

Kuljettajien paloturvallisuuskoulutuksen ja tulityöturvallisuuden koulutuksen yhdistelmä

Tarjoamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen Traficom:in hyväksymän Paloturvallisuuskoulutus koulutusohjelman mukaisen koulutuksen itsenäisenä ja erillisenä suorituksena. Suoritetun ammattipätevyyskoulutuksen lisäksi henkilö voi halutessaan osallistua noin tunnin täydentävän eTulityöturvallisuuskortti -koulutukseen. Lisäosan sisällössä käsitellään tulityöturvallisuutta ja standardeissa SFS5900 ja SFS5991 määritelty toimintatapa tulitöiden turvallisessa tekemisessä. Hyväksytysti suoritetusta koulutusyhdistelmästä myönnetään erillinen todistus ja kortti tulityöturvallisuuskoulutuksesta.

Tehokkuutta ja laatua koulutustoimintaan

Yhdistelmäkoulutus on myös tehokkuutta, koska silloin koulutusten yhtenevää sisältöä ei tarvitse suorittaa kahta kertaa, eikä tarvitse käydä kahta erillistä kurssia. Kuljettajat voivat näin saada kaksi suoritusta yhdellä kerralla. Koulutusyhdistelmään voi osallistua muutkin kuin ammattipätevyyden jatkokoulutusta tarvitsevat kuljettajat.

Trinno verkkokoulutus verkkokauppa tulityöturvallisuus etulityöturvakortti tulityökortti sfs5900 sfs5991

Tulityöturvallisuuskoulutus erillisenä koulutuksena

Tulityöturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa myös ilman kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Erillisenä toteutuksena tulityöturvallisuuden koulutus on kestoltaan noin 6 tuntia. Erillisenä toteutuksena koulutusta voidaan painottaa kohderyhmän tarpeiden mukaisesti esim. vahvistamalla yleisen ja kaikille tärkeän paloturvallisuuden osuutta. Näin saadaan koulutuksesta paras mahdollinen vaikuttavuus.

Tätä koulutusta on paljon toivottu ja nyt yhdistelmä- ja erilliskoulutus voidaan toteuttaa lähi- ja etäkoulutuksena.

Esimerkki ison toimijan itse toteuttamasta tulityökoulutuksesta.

”Meyer Turku Oy laivanrakentajana on Suomen suurin asetyleeninkäyttäjä. Tämä tarkoittaa, että teemme joka päivä satoja tulitöitä. Olemme jo vuosia sitten tehneet päätöksen, että vastaamme itse tulityöturvallisuuden kehittämisestä, ohjeistuksesta sekä ohjeiden noudattamisen valvonnasta. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että noudatamme lain meiltä edellyttämää vastuutamme varallisen työn perehdytykseen.

Koulutamme kaikki tulityöntekijät omalla tulityöpassi –perehdytyksellämme. Tulityöpassikoulutus koostuu verkkokurssista sekä alkusammutus- ja suojausharjoituksesta. Verkkokurssin voi suorittaa 17 eri kielellä. Tällä hetkellä telakalla työskentelee noin 4 000 työntekijää, jotka edustavat 70 eri kansalaisuutta.

Erityisen palkitsevaa on ollut se, että olemme vapaasti voineet luoda telakalle oman riskitasojärjestelmän. Riskitasojen määritystyö on  edesauttanut paloriskien hallintaa. Muun muassa riskitasojärjestelmällä ohjaamme tulityölupakäytäntöjä, jotka ovat meille elintärkeitä palovahinkojen ehkäisemisessä. Tämä ei olisi mahdollista, jos hyväksyisimme muiden ohjailevan meitä vaarallisen työn hallinnassa.

Tulityöpassi on voimassa viisi vuotta suorituspäivästä. Olemme pystyneet kääntämään ottavan roolin antavaksi ja mikä parasta edellisestä tulityövahingosta on aikaa yli 300 päivää.”

Työturvallisuus on aitoja tekoja